Raport bieżący nr 3/2017

11 grudnia 2017

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A

Temat: Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2017 r.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym Cherrypick Games S.A. („Spółka”) sporządzonym w związku z ofertą publiczną akcji serii B Spółki oraz w Dokumencie Informacyjnym Spółki sporządzonym na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i B Spółki w zakresie prognozy wyników finansowych przewidującej osiągnięcie wskaźnika EBITDA Spółki za rok obrotowy 2017 na poziomie 4,4 mln zł, Zarząd Spółki informuje, że po dokonaniu przeglądu danych finansowych Spółki podjął w dniu 11 grudnia 2017 roku decyzję o podwyższeniu prognozy finansowej dla wskaźnika EBITDA za rok obrotowy 2017 do kwoty 6,1 mln zł. Podwyższenie prognozy wynika z obserwowanego szybszego niż zakładany tempa wzrostu przychodów Spółki w 2017 roku, szybszej niż pierwotnie zakładano optymalizacji produktu i efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów