Raport bieżący nr 3/2018

24 kwietnia 2018

Skrócona nazwa Emitenta: Cherrypick Games S.A.

Data sporządzenia: 2018-04-24

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2018 rokuu

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”_ informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
w dniu 23 kwietnia 2018 roku co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

– Marcin Kwaśnica posiadał 580.160 akcji Spółki, z których przysługiwało 580.160 głosów, co
stanowiło 65,92% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 46,28%
ogólnej liczby głosów w Spółce;

– Michał Sroczyński posiadał 300.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 300.000 głosów, co
stanowiło 34,08% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 23,93%
ogólnej liczby głosów w Spółce.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powy¿ej 5 %