Raport bieżący nr 3/2018

26 marca 2018

Skrócona nazwa Emitenta: Cherrypick Games S.A.

Data sporządzenia: 2018-03-26

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 23 kwietnia 2018 roku

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1)  oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 kwietnia 2018 roku na godzinę 12:00  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie (00-014) przy ul. Moniuszki 1a, XII p.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Planowana zmiana Statutu:

Do § 7 Statutu Spółki planuje się dodać nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i Członków Zarządu Spółki.”

Do § 18 ust. 3 Statutu Spółki planuje się dodać nową literę h. o następującym brzmieniu:

„h. wybór biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowego oraz do dokonywania przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Spółki.”

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) oraz pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.