Raport bieżący nr 3/2019

11 kwietnia 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Sprzedaż akcji Spółki przez Członków Zarządu w celu dokapitalizowania Spółki oraz rozpoczęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku ze skutecznymi działaniami optymalizującymi funkcjonalność i mechanikę monetyzacji oraz rozwoju gry My Spa Resort („Gra”), które przełożyły się na istotny wzrost wskaźników monetyzacji oraz uzyskanie pełnej funkcjonalności Gry, Spółka podjęła decyzję o zwiększeniu nakładów finansowych na pozyskanie graczy.

W odpowiedzi na pozytywny odbiór przez inwestorów ostatnich działań podejmowanych przez Spółkę oraz zainteresowanie udzieleniem wsparcia finansowego dla prowadzonych działań, Spółka zdecydowała się na pozyskanie finansowania poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

W związku z powyższym informujemy, że:

1) w dniu 11 kwietnia 2019 r. Pan Marcin Kwaśnica i Pan Michał Sroczyński dokonali sprzedaży na rzecz inwestorów, działających w branży gier wideo i mobilnych, części posiadanych przez siebie akcji tj. łącznie 112.050 sztuk akcji Emitenta, po cenie 59 zł za jedną akcję. Celem sprzedaży akcji jest udzielenie spółce pożyczki o wartości równej wartości netto sprzedanych akcji oraz docelowo objęcie akcji nowej emisji Spółki w tej samej kwocie.

2) w dniu 11 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki poinformował Radę Nadzorczą o zamiarze udzielenia pożyczki spółce oraz docelowo objęciu akcji nowej emisji oraz zawnioskowało o odbycie w terminie nie dłuższym niż siedem dni posiedzenia Rady Nadzorczej z porządkiem obrad obejmujących w/w kwestie.

Sposób przeprowadzenia transakcji podwyższenia kapitału zakładowego poprzez sprzedaż istniejących akcji Spółki przez Pana Marcina Kwaśnicę i Pana Michała Sroczyńskiego oraz późniejsze objęcie przez nich akcji nowej emisji w wartości równej cenie sprzedaży netto akcji obecnej emisji wynika z polityk inwestycyjnych nowych inwestorów, które polegają na ograniczeniu w obejmowaniu akcji nienotowanych na rynku NewConnect lub rynku regulowanym GPW. W związku z powyższym dotychczasowi akcjonariusze sprzedali część posiadanych akcji i zobowiązali się do objęcia akcji nowej emisji.

W ocenie Spółki, realizacja procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w takiej formule umożliwi szybkie pozyskania finansowania, co pozwoli na przyśpieszenie pozyskiwania nowych graczy w My Spa Resort, a w konsekwencji pozytywnie przełoży się na sytuacje finansową Emitenta