Raport bieżący nr 5/2018

24 kwietnia 2018

Skrócona nazwa Emitenta: Cherrypick Games S.A.

Data sporządzenia: 2018-04-24

Temat: Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2018 roku

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 23 kwietnia 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę zmieniającą Statut Spółki w następującym zakresie:

– do § 7 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i Członków Zarządu Spółki.”

– do § 18 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się nową literę h. o następującym brzmieniu:

„h. wybór biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz do dokonywania przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Spółki.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego ww. zmiany.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.