Raport bieżący nr 4/2019

20 marca 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Raport roczny za rok obrotowy 2018 (bez podpisu elektronicznego)

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2018.

Emitent jednocześnie wskazuje, iż ze względu na problemy techniczne związane z ePUAP nie był w stanie podpisać tychże sprawozdań w sposób elektroniczny. Emitent podejmie wszystkie niezbędne kroki, aby przesłane sprawozdania podpisać elektronicznie oraz dołączyć podpisane elektronicznie sprawozdanie Biegłego Rewidenta.

załącznik nr 1

załącznik nr 2