Raport bieżący nr 4/2020

23 kwietnia 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2020 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2020 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:1. Marcin Kwaśnica posiadał 459.626 akcji Spółki, z których przysługiwało 459.626 głosów, co stanowiło 63,76% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 33,83% ogólnej liczby głosów w Spółce.2. Michał Sroczyński posiadał 259.915 akcji Spółki, z których przysługiwało 259.915 głosów, co stanowiło 36,05% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 19,12% ogólnej liczby głosów w Spółce.