Raport bieżący nr 4/2021

1 lutego 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie aneksu do ugody z Kuu Hubb Oy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie aktualizacji informacji dotyczących spłaty należności przez Kuu Hubb Oy oraz działań podejmowanych przez Spółkę, informuje, że w dniu 1 lutego 2021 r. zawarto aneks do ugody _”Aneks”_, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2020 z dnia 7 października 2020 r. _”Ugoda”_.

Na mocy zawartego Aneksu strony potwierdziły dotychczasowe uzgodnienia w sprawie zapłaty drugiej raty należności w łącznej kwocie 250.000 euro w terminie do dnia 15 lutego 2021 r. oraz ustaliły, iż zapłata trzeciej raty należności w kwocie 1.059.707 euro powiększonej o odsetki w skali 7% p.a. _od raty drugiej i trzeciej_ nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Termin płatności pozostałych niewymagalnych należności Kuu Hubb Oy w kwocie 550.000 euro pozostał niezmieniony _31 maja 2021 roku_.

W przypadku wywiązywania się Kuu Hubb Oy z płatności zgodnie z nowym harmonogramem Spółka nie będzie występować do sądu o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Arbitrażowego. W przypadku uchybienia terminowi spłaty całości drugiej lub trzeciej raty należności, Spółka podejmie działania zmierzające do egzekucji całości należności na zasadach ogólnych.