Raport bieżący nr 4/2022 EBI

14 lutego 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Ogłoszenie o ofercie nabycia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawo poboru

Podstawa prawna: §4 ust. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka przekazała do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie o ofercie nabycia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawo poboru, o następującej treści:

„Na podstawie art. 434 i 436 KSH Zarząd Cherrypick Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym oferuje dotychczasowym akcjonariuszom 339.825 akcji serii E.

1. Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: 25 stycznia 2022 r.;

2. Suma o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: nie więcej niż 50.973,75 zł;

3. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji podlegających prawu poboru: 339.825 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,15 zł każda;

4. Cena emisyjna akcji: 8.00 zł;

5. Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: akcje serii E zostaną zaoferowane proporcjonalnie do posiadanych akcji Spółki dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru (22.02.2022 r.), akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym posiadanie 4 jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii E. Jeśli liczba akcji serii E przypadająca akcjonariuszowi nie będzie liczbą całkowitą, to zostanie ona zaokrąglona w dół do pełnej liczby całkowitej;

6. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nie uiszczenia należnych wpłat: zapisy na akcje serii E będą przyjmowane od 23.02.2022 r. do 16.03.2022 r., przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych na których są zarejestrowane prawa poboru. Zapisy w wykonaniu prawa poboru i zapisy dodatkowe powinny zostać opłacone w wysokości równej iloczynowi liczby akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej akcji, najpóźniej wraz z dokonaniem zapisu. Niezłożenie zapisu na akcje serii E w terminie i sposób, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, oraz nieuiszczenie należnych wpłat jest równoznaczne z rezygnacją przez uprawnionego akcjonariusza z prawa poboru;

7. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 25.07.2022 r.;

8. Termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji: 16.03.2022 r.;

9. Termin ogłoszenia przydziału akcji: nie później niż do 31.03.2022 r.