Raport bieżący nr 5/2018

17 maja 2018

Skrócona nazwa Emitenta: Cherrypick Games S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. informuje, iż w dniu 17 maja 2018 r. powziął informację, że wniosek Spółki o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie inteligentnej platformy analitycznej przeznaczonej do analizy środowiska gry oraz zachowań użytkowników gier typu freemium / free-to-play” („Projekt”) złożony w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, został wybrany do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”).

W ramach Projektu Spóła zamierza opracować platformę do inteligentnej analizy danych generowanych w czasie rzeczywistym przez użytkowników gier typu freemium / free-to-play. Dzięki opracowaniu zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji oraz opracowaniu autorskiego modelu analitycznego, platforma umożliwi automatyczną analizę danych w celu rekomendowania zmian w środowisku gry prowadzących do optymalizacji zdefiniowanych przez deweloperów kluczowych parametrów gry (KPI – Key Performance Indicators) gry.

Spółka zamierza zrealizować projekt w okresie 30 miesięcy od jego rozpoczęcia. Całkowity koszt Projektu został określony na 3,6 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania jest równa kwocie wnioskowanej i wynosi 2,6 mln zł. Ostateczna kwota dofinansowania może ulec zmianie. O zawarciu umowy o dofinansowanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.