Raport bieżący nr 5/2019

18 kwietnia 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie umów pożyczek pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży akcji Spółki przez Członków Zarządu w celu dokapitalizowania Spółki oraz rozpoczęcia działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 18 kwietnia 2019 r. umów pożyczek pomiędzy Marcinem Kwaśnicą Prezesem Zarządu Emitenta a Spółką oraz pomiędzy Michałem Sroczyńskim Członkiem Zarządu Emitenta a Spółką (dalej łącznie „Umowy”).

Członkowie Zarządu udzielili Spółce pożyczek na okres 2 lat w łącznej kwocie 5.190.000 zł. Pożyczkodawcom należne będą odsetki kapitałowe w wysokości WIBOR 1M/3M + 1,66% w stosunku rocznym. Spółka ma prawo do spłaty całości lub części pożyczek przed terminem określonym w Umowach. W przypadku spłaty całości pożyczek przed terminem określonym w Umowach, odsetki należne pożyczkodawcom zostaną naliczone za okres kończący się w dacie spłaty pożyczek. Spłata pożyczek nie jest zabezpieczona ani nie podlega ubezpieczeniu.

Stosownie do treści art. 17 Kodeksu Spółek Handlowych Strony Umów postanowiły, że konieczne będzie uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na zawarcie w/w Umów w terminie dwóch miesięcy od dnia 18 kwietnia 2019 roku