Raport bieżący nr 5/2021

3 lutego 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. informuje, iż w dniu 3 lutego 2021 roku otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, zawiadomienie o zmianie progu określonego art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _”Towarzystwo”_ działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych _”Fundusze”_ na podstawie 69 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. 2020 poz. 2080; „Ustawa”_, niniejszym przekazuje zawiadomienie o zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ poniżej progu 15%.

Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu 15% nastąpiło na skutek zmiany z dniem 30 stycznia 2021 r. towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego jednym z funduszy inwestycyjnych dotychczas zarządzanego i reprezentowanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przed zmianą Fundusze posiadały łącznie 203 908 _słownie: dwieście trzy tysiące dziewięćset osiem_ akcji Spółki, które stanowiły 15,001% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 203 908 _słownie: dwustu trzech tysięcy dziewięciuset ośmiu_ głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 15,001% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zmianie Fundusze posiadają łącznie 199 198 _słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem_ akcji Spółki, które stanowią 14,654% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 199 198 _słownie: stu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy stu dziewięćdziesięciu ośmiu_ głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 14,654% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Towarzystwo informuje, że:

1_ Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2_ Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy,
3_ Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.”