Raport bieżący nr 5/2022 ESPI

16 marca 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Odwołanie oferty publicznej emisji akcji serii E

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Emitent” lub „Spółka”_ informuje, iż w dniu 16 marca 2022 r. podjął decyzję o odwołaniu oferty publicznej ze względu na aktualną sytuację geopolityczną oraz wstrzymanie rozmów z potencjalnymi inwestorami o możliwym uczestniczeniu w emisji akcji, a także w związku z aktualnym kursem notowań akcji, który jest znacznie niższy niż zaproponowana cena emisyjna akcji.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że zamierza zaproponować najbliższemu walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu do emisji akcji w ramach docelowego kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru. Takie uprawnienie umożliwi Zarządowi przeprowadzenie emisji niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu rozmów z inwestorami, a jednocześnie umożliwi dopasowanie ceny emisyjnej akcji do kursu notowań.

Dotychczas wpłacone środki tytułem objęcia akcji serii E zostaną inwestorom zwrócone zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym oraz odpowiednich regulacjach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych