Raport bieżący nr 6/2021

12 lutego 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie umowy o współpracy z Forestlight Games sp. sp. o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 12 lutego 2021 r. doszło do zawarcia umowy o współpracy z Forestlight Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Umowa”_ _”Forestlight Games”_. Na mocy zawartej Umowy, Forestlight Games zobowiązała się do wykonania portu gry My SPA Resort _”Gra”_, do której prawa autorskie posiada Spółka, a także ich komercjalizacji za pośrednictwem platform dystrybucji cyfrowej Nintendo Switch oraz w tradycyjnych sieciach dystrybucji Nintendo Switch lub gier komputerowych.

Natomiast Spółka udzieliła Forestlight Games wyłącznej licencji, nieograniczonej terytorialnie, na okres 5 lat od daty zawarcia Umowy, do korzystania z Gry oraz korzystania z praw zależnych do Gry, m.in. na polach eksploatacji jakimi są dystrybucja cyfrowa i tradycyjna, rozpowszechnianie i obrót, powierzenie przygotowania wersji SWITCH oraz procesu dystrybucji _sublicencji_ Gry zewnętrznemu podmiotowi.

W ramach Umowy, Forestlight Games uprawniona jest do sprzedaży dzieła, jakim jest Gra, w tym udzielania dalszej licencji. Autorskie prawa majątkowe do dzieł stanowiących utwory zależne do Gry, pozostaną własnością Forestlight Games. Forestlight Games jest uprawniona do ustalenia cen dzieła, jakim jest Gra, a także ich zmian oraz określania sposobu reklamowania Gry, prowadzenia kampanii marketingowej lub promocyjnej.

Spółka będzie otrzymywać wynagrodzenie na zasadach rynkowych w formule podziału zysków _revenue share_.

Umowa została zawarta na czas 5 lat. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Forestlight Games jest polskim producentem gier na komputery i konsole.