Raport bieżący nr 6/2022 ESPI

18 marca 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie umowy cesji wierzytelności oraz utworzenie odpisu aktualizującego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Emitent” lub „Spółka”_, informuje o zawarciu przez Emitenta z osobą fizyczną umowy cesji wierzytelności przysługującej Spółce względem Kuu Hubb Oy, o wartości 1.991.164,09 euro, za cenę 200.000,00 euro _”Umowa”_. Cena nabycia zostanie przekazana przez kupującego na rachunek powierniczy, po podpisaniu Umowy, w celu przechowywania jej w depozycie i wydania Emitentowi zgodnie z postanowieniami Umowy.

Realizacja Umowy zależy m.in. od zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego Kuu Hubb Oy przez Sąd Rejonowy w Helsinkach, a także od spełnieniu wszystkich oświadczeń i gwarancji określonych w Umowie. Emitent zobowiązał się m.in. do wycofania wniosku o ogłoszenie upadłości Kuu Hubb Oy złożonego w Sądzie Rejonowym w Helsinkach, w terminie dwóch dni roboczych od podpisania Umowy. W przypadku braku realizacji warunków, oświadczeń i gwarancji zawartych w Umowie do dnia 31 sierpnia 2022 r. Emitent i nabywca mają prawo rozwiązać Umowę.

Jednocześnie, w związku z Umową, Emitent podjął decyzję o utworzeniu pełnego odpisu na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu utraty wartości należności wynikającej ze sprzedaży gry My Hospital spółce Kuu Hubb Oy, to jest łącznie 9.049.832,11 zł. Odpis w wyżej wymienionej kwocie zostanie ujęty w rocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2021 rok.