Raport bieżący nr 7/2022 EBI

1 kwietnia 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 29 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) oraz pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 kwietnia 2022 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Spaces Marszałkowska, ul. Marszałkowska 126/134 (I piętro), 00-008 Warszawa.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki znajduje się w projekcie uchwały nr 19 oraz 20.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Spółka zwraca uwagę akcjonariuszy, na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: hello@cherrypickgames.com

Załącznik nr 1: Ogłoszenie
Załącznik nr 2: Projekt uchwał