Raport bieżący nr 8/2018

29 czerwca 2018

Skrócona nazwa Emitenta: Cherrypick Games S.A.

Data sporządzenia: 2018-06-29

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze: Marcin Kwaśnica posiadał 580.215 akcji Spółki, z których przysługiwało 580.215 głosów, co stanowiło 61,61% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 46,29% ogólnej liczby głosów w Spółce; Michał Sroczyński posiadał 300.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 300.000 głosów, co stanowiło 31,86% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 23,93% ogólnej liczby głosów w Spółce; fundusze zarządzane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w tym: Rockbridge Subfundusz Selektywny, Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny, Rockbridge FIZ Polish Opportunities, Rockbridge FIZ Long-Short, Rockbridge FIZ ASZ Akcji Zagranicznych 2 posiadały łącznie 61.525 akcji Spółki, z których przysługiwało 61.525 głosów, co stanowiło 6,53% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 4,91% ogólnej liczby głosów w Spółce