Raport bieżący nr 8/2018

19 czerwca 2018

Skrócona nazwa Emitenta: Cherrypick Games S.A.

Data sporządzenia: 2018-06-19

Temat: Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) w dniu 14 czerwca 2018 r. wpisu zmian Statutu Spółki dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2018 roku.

Brzmienie Statutu Spółki po zmianach:

– do § 7 Statutu Spółki został dodany nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i Członków Zarządu Spółki.”

– do § 18 ust. 3 Statutu Spółki została dodana nowa litera h. o następującym brzmieniu:

„h. wybór biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz do dokonywania przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Spółki.”

Jednocześnie Spółka informuje, że wskutek oczywistej omyłki Sąd nie ujawnił w rubryce 8 poz. 6 rejestru przedsiębiorców nominalnej wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z ww. zmiany § 7 Statutu Spółki, w związku z czym Spółka złożyła wniosek o sprostowanie postanowienia Sądu w zakresie ww. omyłki i dokonanie stosownego wpisu.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2018 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.