Raport bieżący nr 9/2020

8 lipca 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 lipca 2020 r. otrzymał obustronnie podpisany aneks („Aneks”) do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17 maja 2018 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A („Bank”) („Umowa”).Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Na mocy Aneksu, dokonano zmiany: okresu kredytowania, tj. wydłużono go do dnia 30 grudnia 2020 r., kwoty kredytu, tj. zmniejszono ją do kwoty 1.750.000,00 zł do dnia 11 grudnia 2020 r. oraz do kwoty 1.250.000,00 zł do dnia 30 grudnia 2020 r. oraz marży i prowizji związanych z udzieleniem kredytu.Zgodnie z zawartym Aneksem, warunkiem uruchomienia kredytu jest ustanowienie przez Spółkę zabezpieczeń spłaty kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez Spółkę poręczonego przez Pana Marcin Kwaśnicę, gwarancji de minimis udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz uzupełniającego zabezpieczenia spłaty kredytu i kosztów kredytu, poprzez udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do pobrania i spłaty z innych rachunków bankowych, obecnych jak i przyszłych, prowadzonych w Banku na rzecz Spółki, kwoty niespłaconego w całości lub w części, wymagalnego zadłużenia z tytułu kredytu, należnych odsetek, opłat i prowizji oraz innych kosztów poniesionych w związku z udzielonym kredytem. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.