Raport bieżący nr 9/2020

22 czerwca 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”), informuje, że Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Jakuba Rafała na Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie zostało dokonane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, reprezentującego akcjonariuszy Spółki, tj. Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short oraz wyodrębnionych w ramach Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego: Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek, Subfunduszu Selektywnego, Subfunduszu Gier i Innowacji. Kandydatura zgłoszona została w związku ze zwołaniem na dzień 3 lipca 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przewidującego w swoim porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do zgłoszenia dołączono życiorys kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie wraz z oświadczeniem. Powyższe dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik nr 1