Raport bieżący nr 9/2022 EBI

29 kwietnia 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”), niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 kwietnia 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad oraz nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do uchwały nr 5, 6, 19 oraz 20.

Spółka przekazuje treść podjętych uchwał w załączeniu do niniejszego raportu.